การรับประกัน

การรับประกัน

เรื่อง มาตรฐานการบริการ (Standard Service)

 1. ขอบเขตของการบริการหลังการขาย (Service Scope) เอเซอร์ แคร์ ให้บริการหลังการขายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า เอเซอร์ (acer) และกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายโดยบริษัท เอเซอร์ ประเทศไทย ตลอดอายุการใช้งานของสินค้า โดยการบริการแบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้

  1. การบริการสำหรับสินค้า “ในระยะเวลาประกัน” (In warranty)
   a. การรับบริการในระยะเวลาประกัน จะไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น (ยกเว้น สินค้าได้รับความเสียหายตามข้อ 1.2) โดยสินค้าจะได้รับการดำเนินการซ่อมให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ ไม่ว่าจะซื้อจากตัวแทนจำหน่ายใดๆก็ตาม
   b. สามารถนำสินค้าเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการฯ และศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจากเอเซอร์ แคร์ โดยท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อศูนย์บริการฯ ได้จาก www.acer.co.th หรือ acer call center โทร. 0-2153-9600

  1. การบริการสำหรับสินค้า “นอกระยะประกัน” (Out of Warranty)
   a. ศูนย์บริการฯ จะรับประกันการซ่อมในรายการที่ได้ตรวจเช็ค รวมถึงอะไหล่ที่รับบริการซ่อม เป็นระยะเวลา 3 เดือน นับจากวันที่ลูกค้ารับเครื่องคืน
   b. การนำเครื่องนอกระยะเวลาประกันมารับบริการ จะมีค่าใช้จ่าย ในการให้บริการการตรวจสอบ ตามราคาที่เอเซอร์ แคร์ กำหนดโดยประกาศไว้ ณ.ศูนย์บริการฯ รวมถึงค่าอะไหล่ที่ลูกค้าจะต้องชำระ
   c. เก็บค่ายกเลิกงานซ่อมตามราคาที่เอเซอร์ แคร์ กำหนดโดยประกาศไว้ ณ.ศูนย์บริการฯ


 2. รูปแบบของการบริการหลังการขาย (Type of Service)
  1. การบริการ ณ ศูนย์บริการฯ (Carry In Service)

   Swap Service เป็นการบริการเปลี่ยนอุปกรณ์ โดยอุปกรณ์ที่นำมารับบริการจะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
   a) สินค้ายังอยู่ในประกันตามเงื่อนไขการรับประกันสินค้าในข้อ 1
   b) สินค้าที่มี สติ๊กเกอร์การรับประกัน void acer อยู่ในสภาพสมบูรณ์ หรือเอกสารใบกำกับภาษีที่ยืนยันการซื้อจากเอเซอร์
   c) สินค้าจะต้องไม่มีการดัดแปลง แก้ไข หรือมีการเปลี่ยนแปลงใดๆก่อนนำมารับบริการ
   d) สินค้าจะต้องไม่มีรอยบุบ รอยขีดข่วน บิ่น แตก หัก งอ ฉีกขาด มีคราบของเหลว Oxide หรือ เกิดรอยไหม้ ทั้งที่ตัวสินค้า หรือตัว Warranty Void

   Repair Service เป็นบริการซ่อมแซมสินค้าให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

   a) เอเซอร์ แคร์ จะดำเนินการซ่อมเครื่องให้แล้วเสร็จ ตามมาตรฐานการให้บริการ
   b) ลูกค้าที่นำสินค้ามาใช้บริการ จะได้รับเอกสาร Service Request Form ซึ่งจะมีรายละเอียดสินค้าและการบริการพร้อมมีลายเซ็นการส่งสินค้าจากเจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการฯ เพื่อใช้ในการติดตามสถานะงานซ่อม และติดต่อรับสินค้าคืน
   c) ลูกค้าที่มาขอรับสินค้าคืน ต้องนำใบ Service Request Form มารับเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้นำใบ Service Request Form มารับสินค้าคืน ลูกค้าในนามบุคคล ให้นำใบแจ้งความจากสถานีตำรวจมารับสินค้าเท่านั้น กรณีเปิดงานซ่อมในนามนิติบุคคลทางศูนย์บริการฯ ขอสงวนสิทธิ์ใช้เป็นหนังสือรับรองบริษัทฯ พร้อมประทับตราบริษัทฯ และใบมอบอำนาจระบุชื่อผู้รับสินค้าคืน และต้องเซ็นรับสินค้าคืนในใบ Service Request Form อย่างชัดเจน

   DOA (Defective On Arrival) เป็นบริการเปลี่ยนสินค้าใหม่
   กรณีสินค้าเกิดความบกพร่องภายใน 7 วัน นับจากวันที่ออกใบกำกับภาษี (Tax Invoice) ท่านจะต้องแนบเอกสารสำเนา Invoice เพื่อยืนยันการซื้อมาพร้อมกับสินค้าที่ชำรุด ภายใต้เงื่อนไขที่ทางเอเซอร์ที่กำหนดไว้ หากพบว่าสินค้าไม่ได้เกิดความบกพร่องตามที่แจ้งไว้ ทางเอเซอร์ ขอสงวนสิทธิคืนสินค้าตัวเดิม

  2. การบริการ ณ จุดติดตั้งเครื่อง (Onsite Service)

   บริการซ่อมแซม และแก้ไข เมื่อพบอาการเสีย (Corrective Maintenance Service) เป็นบริการซ่อมแซม และแก้ไขเครื่องให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติ ณ จุดติดตั้งเครื่อง ก่อนการเข้าบริการ ณ จุดติดตั้งเครื่อง ทีมเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน Helpdesk Service จะทำการวิเคราะห์อาการเสียเบื้องต้น เพื่อจัดเตรียมอะไหล่ที่จำเป็นไปพร้อมเจ้าหน้าที่บริการ ณ จุดติดตั้งเครื่อง โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 1-2 วันทำการ หรือตามเงื่อนไขการรับประกันสินค้า หรือตามเงื่อนไขสัญญาการให้บริการของโปรเจคนั้นๆ

   บริการบำรุงรักษาเครื่อง (Preventive Maintenance Service) เป็นบริการบำรุงรักษาตรวจสอบเครื่องให้ใช้งานได้ตามปกติตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยจะดำเนินการตรวจสอบตามมาตรฐานการบำรุงรักษา โดยเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญการ เข้าตรวจสอบเครื่องด้วย Software ที่ใช้สำหรับวิเคราะห์อาการเสีย และทำการเปลี่ยนอะไหล่ที่บกพร่อง
Standard Service
 1. Service Scope of after sales service

  Acer Care provides after sales service for Acer products and other products distributed by Acer, along their useful life. Service category can be divided into 2 periods as following details.

  1. Service for in-warranty product
   a) There will be no service charge for in-warranty product (except for damaged product described in 1.2). The product will be fixed to its normal condition, no exception for any dealers of the product.
   b) Customer can contact Acer Service Center and Acer Authorized Service Center, by checking list of service center from www.acer.co.th or Acer call center service 0-2153-9600.

  2. Service for out of warranty product
   a) Claimed product will be warranted for checked items and its equipment, after the date that product has been returned for 3 months.
   b) Cost of service & spare parts will be charged for out of service product according to price rate announced by service center.
   c) Cancelled job will be charged for service fee according to price rate announced by service center.


 2. Type of Service
  1. Carry In Service
   Swap Service to replace claimed product with the new one, under following conditions.
   a) The product must be under warranty condition, described in 1.
   b) The product must be attached with Acer warranty sticker, or tax invoice.
   c) The product must not be modified in any cases.
   d) The product or its equipment must not be scratched, nicked, broken, bent, torn, stained with Oxide or burned.

   Repair Service is to fix claimed product to its normal condition
   a) The product will be fixed under service standard of Acer Care.
   b) Customer who contact service center, will receive Service Request Form which contains detail of claimed product and service record with signature of staff from service center. Customer can use this form to check status and receive the product.
   c) Customer is required to bring Service Request Form to receive claimed product. In case of customer lost your Service Requests Form, individual customer is required to bring police notification to receive your product, besides, corporate customer is required to bring copy of company registration with company seal and power of attorney, and product receiver has to sign in Service Request Form.

   DOA (Defective On Arrival) is replacement of defected product within 7 days after tax invoice date, customer need to attach copy of tax invoice along with the defected product for your evidence, according to Acer policy. Anyway, Acer may abort replacement of the product in case of defect is not found.

  2. Carry In Service
   Corrective maintenance service is to fix the product at its setting point. Before service, helpdesk service staff will basically analyze symptom in order to prepare necessary spare parts along with onsite service staff. The service should be completed within 1-2 working days, or according to warranty condition of the product, or according to service condition of the project.

   Preventive maintenance service is to prolong product as its useful life. The product will be maintained by technician expert, analyzed by software, and damaged parts will be replaced.