การรับประกัน

การรับประกัน

Thailand Service Centers

เอเซอร์ แคร์ ตระหนักถึงความสำคัญของการติดต่อสื่อสาร จึงพัฒนาช่องทางในการติดต่อสื่อสารไว้ 6 ช่องทางดังนี้

 1. สามารถติดต่อโดยตรง ณ ศูนย์บริการเอเซอร์ แคร์ 10 ศูนย์ทั่วประเทศ ที่อยู่ศูนย์บริการเอเซอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ (acer service center)

 2. ทางโทรศัพท์ โดยสามารถโทรเข้ามาขอรับบริการต่าง ๆจากหมายเลขโทรศัพท์
  1. โทร. 0-2153-9600กรณีที่ต้องการข้อมูลทางด้านรายละเอียดสินค้ารายการส่งเสริมการขาย ราคาสินค้าและชิ้นส่วนอุปกรณ์ สถานที่ซื้อสินค้า การตรวจเช็คสถานะเครื่องซ่อมหรือ เคลม และข้อมูลทั่วไปที่ไม่ใช่ข้อมูลด้านเทคนิค
  2. โทร. 0-2153-9655กรณีที่ต้องการคำปรึกษาทางด้านเทคนิค และแจ้งขอรับบริการนอกสถานที่

 3. ทางโทรสาร (แฟกซ์) ที่หมายเลข 0-2153-9677

 4. ทางอีเมล์ (Email)
  1. ath.dealersupport@acer.com กรณีแจ้งงานสอบถาม และแจ้งงานซ่อม (ศูนย์บริการแต่งตั้ง และ ตัวแทนจำหน่าย)
  2. ath.sparepartorder@acer.com กรณีสั่งซื้ออะไหล่
  3. ath.contactus@acer.com กรณีลูกค้าทั่วไป
  4. ath.onsite@acer.com กรณีลูกค้าแจ้งขอรับบริการนอกสถานที (องค์กร หรือหน่วยงาน ทีมีสัญญาบริการนอกสถานที่)

 5. e-service
  1. ลูกค้าประเภทองค์กรสามารถติดต่อสื่อสารผ่านระบบ CRM ของบริษัทโดยจะมีการ กำหนด Login และ Password ให้ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อขอการใช้บริการผ่านทางระบบ CRM ของบริษัทตลอดเวลา 24 ชั่วโมง และสามารถตรวจสอบสถานะของเครื่องซ่อมได้ตลอดเวลา โดยผ่านทางระบบที่บริษัทจัดเตรียมให้

 6. เข้ารับบริกการ ณ ศูนย์บริการมาตรฐานที่ได้รับการแต่งตั้งจาก เอเซอร์
  1. AASC (Acer Authorized service center)
  2. AASD (Acer Authorized Service Drop Point)


หมายเหตุ: ตรวจสอบรายชื่อศูนย์บริการได้ที ที่อยู่ศูนย์บริการแต่งตั้ง (acer authorized service Center) Acer Care provides 6 communication channels as following details.
 1. Direct contact at Acer Care all around country, 10 areas Address & Contact - acer service center

 2. Call center service
  1. Tel 0-2153-9600, for inquiry about product, promotion, price, dealer, repair status, common information, etc.
  2. Tel 0-2153-9655, for inquiry about technical problem, and onsite service request

 3. Fax 0-2153-9677

 4. Email
  1. ath.dealersupport@acer.com for inquiry, and service request (Service center and dealer)
  2. ath.sparepartorder@acer.com for spare parts purchase
  3. ath.contactus@acer.com for individual customer
  4. ath.onsite@acer.com for onsite service request (Corporate customer with onsite service contract)

 5. e-service
  1. Corporate customer can contact Acer via CRM system by registered username and password for 24 hours. Also, repair status can be checked on the system 24 hours.

 6. Acer Authorized Service Center
  1. AASC (Acer Authorized service center)
  2. AASD (Acer Authorized Service Drop Point)


Remark: Please check list of service center on Address & Contact - acer authorized service Center